Uitfasering R404a & R507

In de nieuwe F-gas wetgeving worden de koudemiddelen R404a en R507 versneld uit gefaseerd. Dit zijn de gassen met een GWP-waarde boven de 2.500.


Vanaf 1 januari 2020 mag u uw installatie alleen nog bijvullen met gerecycleerde R404a of R507. Vanaf 1 januari 2030 is het gebruik van deze koudemiddelen geheel verboden. Het verbod geldt niet voor :
• Militaire apparatuur
• Apparatuur voor productkoeling onder -50°C
Verder wordt ook de productie van de koudemiddelen R404a en R507 snel afgebouwd.

 

Een groot gedeelte van de koelinstallaties in België werkt nog met R404a of R507 als koudemiddel. Aangezien de beschikbaarheid van gerecycled R404a en R507 afhangt van de voortgang van de uitfasering gaan zowel de installateurs als eigenaren/gebruiker van koelinstallaties met deze koudemiddelen een onzekere tijd tegemoet.

 

Waarom worden deze uit gefaseerd ?

Beperken van het gebruik
De regelgeving omtrent HFK's in Europa wordt beschreven in verordening 517/2014. Hierin staan 2 belangrijke veranderingen om het gebruik van HFK's te beperken.

 

Een gebruiksverbod: Dit verbod zorgt ervoor dat er vanaf een vastgelegde datum koelmiddelen met een hoog GWP niet meer gebruikt mogen worden voor herstellingen of nieuwe installaties met een groot koelmiddelvolume.
De installaties mogen wel onbeperkt blijven werken zolang er geen koelmiddel bijgevuld moet worden.
Concreet zullen bijvoorbeeld koelmiddelen met een GWP hoger dan 2500 vanaf 1 januari 2020 niet meer op de markt gebracht worden en dus automatisch verdwijnen.
Deze koelmiddelen (bv.R404a, R507) mogen vanaf dan niet meer gebruikt worden voor het bijvullen van installaties met een koelmiddelvulling van meer dan 40 ton CO2-equivalent (+/- 10 kg R404a/R507).
Tussen 2020 en 2030 mag men nog wel geregenereerd koelmiddel gebruiken.
Vanaf 2030 zal er geen onderhoud of herstelling meer kunnen gebeuren aan deze installaties tenzij de volledige koelmiddelinhoud vervangen wordt door een milieuvriendelijker alternatief.

 

Een productiebeperking: Het totaal CO2-equivalent aan koelmiddelen dat in Europa geproduceerd of ingevoerd mag worden, wordt bepaald door een quotaregeling voorinvoerders/producenten.
Door de invoering van deze quota zal de productie de vraag niet kunnen volgen en zal de prijs van HFK 's sterk stijgen. Koelmiddelen met een hoog GWP krijgen strengere quota waardoor de prijs per kg koelmiddel sterker zal stijgen dan bij een koelmiddel met laag GWP.
Op basis van de opgelegde quota per jaar zullen synthetische koelmiddelen die beschikbaar zijn op de markt gemiddeld een lager GWP krijgen.


Welk koelmiddel kiezen?
Voor bestaande koelinstallaties kan overwogen worden de installatie om te bouwen om te werken met een alternatief HFK of een natuurlijk koudemiddel.
Een alternatief HFK heeft best een zo laag mogelijk GWP.
Hoe hoger het GWP van het koelmiddel, hoe duurder dit koelmiddel op termijn kan worden omwille van schaarste op de markt.
Vooral het bijvullen van de installatie - omwille van mogelijke lekverliezen - zal duur worden.
Bij koelmiddelen met een hoger GWP kan de bedrijfsgarantie in gedrang komen.
Ombouwen van de installatie naar een natuurlijk koelmiddel kan ook, afhankelijk van het type installatie.
Men kiest dus best voor een zo laag mogelijk GWP voor in de verdere toekomst. 

 

Wat is GWP?

GWP is een engelse afkorting en staat voor Global Warming Potential. Vrij vertaalde de mate waarin een bijdrage wordt geleverd aan het broeikas effect. De GWP-waarde wordt uitgedrukt in ton CO2-equivalent.

 

Service

AB maakt zich zorgen als het gaat om het garanderen van de continuïteit in serviceverlening aan haar klanten. Indien iedereen wacht met de vervanging of ombouw van zijn koelinstallatie komt er geen gerecycleerde R404a of R507 beschikbaar om andere installaties bij te vullen. Bij lekkage is bijvullen bijgevolg niet mogelijk en moet per direct een beslissing worden genomen. Een langere dan gebruikelijke reparatietijd is dan het gevolg.


AB raadt aan nu reeds na te denken over de te kiezen oplossing en niet te wachten totdat gedwongen wordt door de realiteit/ omstandigheden. Dit geldt met nadruk voor die koelinstallaties die voor uw bedrijfsvoering van cruciaal belang zijn.
AB helpt u hierbij graag verder.

 

Verschillende mogelijkheden

U heeft als eigenaar/gebruiker van een koelinstallatie met R404a of R507 een aantal mogelijkheden:

  • U kan de installatie gewoon laten draaien en er van uit gaan dat de installatie lekdicht blijft. Zolang dit het geval is heeft u geen probleem en kan u uw installatie zo laten, zelfs tot ver na 2020. Indien er toch een lekkage optreedt dan loopt u een bewust genomen risico m.b.t. beschikbaarheid van gerecycled R404a of R507 (tot 2030) en/of onverwachte kosten en en/of langdurige stilstand van uw installatie.
    Vanaf januari 2015 wordt de productie van deze koudemiddelen stapsgewijs afgebouwd. Vanaf 1 januari 2020 mogen de koudemiddelen R404a en R507 niet meer geproduceerd worden. Vanaf dan mogen installaties alleen nog met geregenereerde R404a en R507 worden bijgevuld. De verwachting is dat er tekorten zullen ontstaan, wat dan weer voor een prijsopdrijvend effect zorgt. Het bijvullen van installaties met R404a en R507 zal daarmee fors duurder worden. Leveranciers van koudemiddelen verhogen nu al de prijzen van deze synthetische koelmiddelen.
  • Een tweede optie is de ombouw van uw bestaande koelinstallatie. Wij bouwen uw bestaande installatie om zodat er een ander koelmiddel (meestal HFK's) kan worden gebruikt. Afhankelijk van het type installatie en de ouderdom zal een omschakeling naar een alternatief koudemiddel uitgebreide of slechts beperkte aanpassingen met zich meebrengen. 
  • U kan ook uw installatie ombouwen naar een natuurlijke koudemiddel (ammoniak, CO2, propaan). Deze koudemiddelen tasten de ozonlaag niet aan en dragen niet extra bij aan de opwarming van de aarde (broeikaseffect). De ombouw naar natuurlijke koudemiddelen is een lange termijn oplossing en is een milieuvriendelijk toepassing. 
  • Als vierde en laatste kan u ook de gehele koelinstallatie vervangen door een nieuwe installatie met een natuurlijk koudemiddel en optimaal energieverbruik. Dit kan een oplossing zijn bij (zeer) oude al afgeschreven installaties, indien de installatie technisch gezien niet omgebouwd kan worden en/of in combinatie met uitbreiding van bedrijfsactiviteiten.
    Deze oplossing lijkt de duurste, maar is op termijn wel de beste oplossing, zowel milieutechnisch maar ook economisch, daar energiekosten de bepalende factor is in de operationele kosten.

 

AB adviseert nadrukkelijk de toepassing van natuurlijke koudemiddelen als enig echte alternatief op synthetische koudemiddelen voor de middellange en langere termijn.


Goede en duurzame alternatieven zijn voorhanden. Steeds meer nieuwe koelinstallaties draaien op natuurlijke koudemiddelen als CO2, propaan of ammoniak. Deze oplossingen zijn milieuvriendelijk en energiezuinig. Hiermee voldoet u ook op lange termijn aan de wetgeving.


AB kijkt samen met u naar de beste oplossing voor uw bedrijf, waarbij we alle mogelijkheden afwegen naar toepassing, situatie, financiële mogelijkheden, ... AB wil u graag helpen bij het maken van de juiste keuze!


Wacht niet tot het te laat is, overweeg de mogelijkheden tijdig! 

© Kixx | cms Browsbox